AEGON

První pojištění dlouhodobé péče v ČR a další novinky Aegon od 1. 5. 2016

1. 5. 2016

Štítky

#novinka #ltc #care

Přinášíme zcela nové pojištění dlouhodobé péče (LTC) s názvem Aegon Care a rozšiřujeme programy Aegon Fit o program Prevence.

AEGON CARE – POJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ PÉČE

 • Unikátní pojištění na českém trhu pro lidi ve věku 45–65 let. Pojistná ochrana může být sjednána až do 80 let věku
 • Pro ty, kteří nechtějí být závislí pouze na své rodině při ztrátě soběstačnosti.

Krytá rizika:

Dlouhodobá péče II. stupně pojištěný splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na péči II. stupně a současně pojištěný nezvládá 5–6 základních životních potřeb
Dlouhodobá péče III. stupně  pojištěný splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na péči III. stupně a současně pojištěný nezvládá 7–8 základních životních potřeb
Dlouhodobá péče IV. stupně  pojištěný splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na péči IV. stupně a současně pojištěný nezvládá 9–10 základních životních potřeb

Pozn.: Základními životními potřebami jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

 • Základem posuzování je přiznání příspěvku na péči příslušnými státními orgány.
 • Čekací doba je 2 roky.
 • Doba přežití je 180 dní od vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (obvykle koresponduje s prodlevou mezi vznikem diagnózy a ukončením šetření ze strany státu).

 

Klient si při sjednávání smlouvy zvolí jednu z variant pojištění dlouhodobé péče

 
  Měsíční penze Aegon pro II. stupeň Měsíční penze Aegon pro III. stupeň Měsíční penze Aegon pro IV. stupeň Příklad měsíčního pojistného *
Varianta 1 1 000 Kč 4 000 Kč  6 000 Kč 400 Kč
Varianta 2 2 000 Kč  8 000 Kč  12 000 Kč  566 Kč 
Varianta 3  3 000 Kč  12 000 Kč  18 000 Kč  819 Kč 

* Minimální postačitelné pojistné pro 50letého klienta, který sjednal smlouvu do 80 let.

 • V případě ztráty soběstačnosti je pojištěnému vyplácena měsíční penze, jejíž výše se odvíjí od sjednané varianty pojištění a stupně závislosti pojištěného. Maximální měsíční penze může být sjednána až ve výši 18 000 Kč při IV. stupni závislosti.
 • Penze je vyplácena po dobu až 10 let. Během doby výplaty se může měnit stupeň závislosti pojištěného, a tím i výše vyplácené penze.


NOVÝ PROGRAM AEGON FIT PREVENCE

 • Klient, který sjedná program AEGON Fit Prevence, získá slevu 5 % na rizika smrti, invalidity a závažných onemocnění.
 • Lze sjednat přímo na formuláři smlouvy, není třeba vypisovat dodatek.
 • Vstupem do programu se pojištěný zavazuje, že bude dodržovat harmonogram preventivních prohlídek, na které má podle příslušné legislativy nárok: praktický lékař (jednou za 2 roky), stomatolog (jednou za ½ roku), gynekolog u žen (jednou za 1 rok).
 • Aegon bude pravidelně pojištěného upozorňovat (e-mail), jakých prohlídek se má zúčastnit a v jakém časovém harmonogramu.
 • Pokud pojištěný svůj závazek nedodrží, bude v případě pojistné události úměrně sníženo pojistné plnění o dosud poskytnutou výhodu za období od prvního porušení stanoveného preventivního režimu. AEGON Fit
 • Prevence v takovém případě na smlouvě zaniká.

 

MINIMÁLNÍ PČ HLAVNÍHO POJIŠTĚNÍ ZVÝYŠENA NA 10 000 KČ

Pokud je na smlouvě sjednáno jakékoliv připojištění, minimální pojistná částka hlavního pojištění je 10 000 Kč (dosud 0 Kč).

Kontakt

 • NN Životní pojišťovna
 • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
 • obchod@nnblue.cz