AEGON

Nová generace dětského pojištění Aegon

1. 3. 2018

Pokud má pojištění chránit dítě během dětství i dospívání, je důležité, aby pojištění bylo spolehlivé. Aegon svá pojištění připravuje tak, abyste se na ně mohli maximálně spolehnout – poskytuje nadstandardní garance a nadstandardní rozsah pojistné ochrany. Pojďme se podívat na problematiku pojištění dětí z širší perspektivy.

Co nejvíce ohrožuje zdraví dětí?


ÚRAZY

Období dětství je spojeno s rizikem úrazu. Většina úrazů se naštěstí zahojí a nezanechá trvalé následky. Ale těch, které se zcela nezahojí, je bohužel velmi mnoho. Ročně dojde v ČR ke 2000 vážnějších úrazů dětí, které zanechají trvalé následky, jako jsou poškození zraku nebo sluchu, omezení hybnosti, ztráta končetiny, poškození mozku, ale i třeba „jen“ jizvy.

Desetkrát více dětských úrazů, tedy přes 200 000 ročně, si vyžádá hospitalizaci. Pro malé děti je nejrizikovějším místem domácí prostředí, pro školáky je nebezpečné, že se pohybují ve světě uzpůsobeném na velikost dospělého člověka. – náctiletých představuje zásadní nebezpečí zejména sklon k rizikovému chování – touha po adrenalinu, neodhadnutí vlastních sil atd.


NEMOCI

Ale i u dětí platí to co u dospělých: Riziko vzniku vážné nemoci není radno podceňovat. Dospělí jsou sice k většině vážných nemocí náchylnější než děti, ale některé nemoci naopak propukají typicky v dětství nebo během dospívání.

Cukrovka 1. typu je někdy nazývána „dětská cukrovka“. Jde o autoimunitní onemocnění, pro které je typický vznik právě během dětství. Tělo začne spatřovat nepřítele ve svých vlastních betabuňkách, které začne v rámci své obrany ničit. Výsledkem je nedostatečná produkce inzulínu a špatné hospodaření s glukózou. Inzulín je pak nutno tělu celoživotně pravidelně dodávat pomocí injekcí. Ročně je v ČR cukrovka diagnostikována zhruba u 300 dětí.

 

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění mozku, které může být způsobeno úrazem, nádorem také infekcí. Typickým obdobím výskytu je dětství a adolescentní věk. Projevuje se opakovanými záchvaty, které se dělí na parciální postihující část mozku (např. brnění, tiky, záškuby, pocení, snové stavy) a generalizované postihující celý mozek.

 Generalizované záchvaty jsou vždy spojeny s poruchou vědomí, existují různé typy:

 • Tonické – projevují se rozsáhlou křečí zejména trupu, stehen a paží, která trvá několik desítek vteřin
 • Klonické – projevující se křečemi, zejména končetin, v průběhu záchvatu různá frekvence a intenzita křečí
 • Tonicko-klonické – zastarale nazývány „grand mal“, projevují se pádem na zem, následují klonické křeče, dechové obtíže vedoucí k promodrání, v závěru přichází tonická křeč, bezvědomí často pokračuje
 • Myoklonické – kratičké kontrakce, záškuby jen některých jednotlivých svalů
 • Atonické – krátký pokles svalového napětí způsobí často pád na zem, po kterém pacient rychle vstává
 • Absence – náhlé zahledění, přeruší nebo zpomalí činnost, trvá asi půl minuty

Jeden epileptický záchvat však neznamená diagnózu epilepsie, alespoň jeden záchvat prodělají během života asi 4 % lidí. Po definitivní diagnóze epilepsie je zahájena farmakologická léčba antiepileptiky, která bývá ve většině případů úspěšná. V některých případech je doporučena chirurgická léčba operací nebo ozářením. U dětí jsou často diagnostikovány epileptické syndromy. Epilepsií onemocní v České republice ročně 2000 až 3000 dětí.

Rakovina má výskyt přímo úměrný věku, ale i tak je ročně diagnostikována u 200 až 300 dětských pacientů. V dětském věku jde nejčastěji o leukémii, rakovinu mozku či míchy a rakovinu mízního systému. Úspěšnost léčby je naštěstí vyšší než u dospělých, dosahuje v průměru 80 %, ale vždy velmi záleží na typu rakoviny.

Záněty mozku a mozkových blan, encefalitida a meningitida, patří k nejzávažnějším infekčním nemocem na našem území. Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které způsobují nejčastěji viry, ale i bakterie, plísně či paraziti. Encefalitida může být komplikací i jinak běžných nemocí, jako jsou spalničky či plané neštovice. Meningitida je zánět mozkových blan způsobený viry nebo bakteriemi. Mnohdy dochází k souběhu obou onemocnění. V dětském věku mohou mít tyto nemoci mírný průběh a obejdou se bez komplikací a následků, zásadní je včasná diagnóza a léčba. Může však dojít i k trvalému neurologickému poškození. Encefalitida a meningitida patří k nejzávažnějším infekčním nemocem na našem území. U nás je nejznámější klíšťová encefalitida, u níž se výskyt v dětském věku pohybuje kolem 100 případů ročně, jsou však další případy jiných typů encefalitidy a meningitidy.

 

Jaké řešení nabízí Aegon?

 

POJISTNOU OCHRANU PRO PŘÍPAD ÚRAZU:

Trvalé následky úrazu – pojistná ochrana pro případy, kdy není úraz zcela vyléčen, ale zanechá trvalý následek (např. poškození zraku, ztrátu či omezení hybnosti apod.). Vyplácí se vždy určité procento pojistné částky podle závažnosti následku, a to až 500 % pojistné částky.

Denní odškodné při úrazu – poskytuje pojistnou ochranu i pro případ drobnějších úrazů bez ohledu na to, zda zanechá, či nezanechá následky (podvrtnutí, nekomplikovaná zlomenina, chirurgicky ošetřená rána apod.). Vyplácí se denní dávka za každý den léčení úrazu odpovídající příslušné úrazové diagnóze podle tabulek, které jsou součástí smlouvy.

 

POJISTNOU OCHRANU PRO PŘÍPAD NEMOCÍ I ÚRAZŮ:

Závažná onemocnění dětí – pojistná částka nebo procento z ní se vyplácí v případě vzniku závažného onemocnění nebo závažného zdravotního následku způsobeného nemocí či úrazem. Jedná se o:

 • rakovinu včetně nejmírnějších forem, všech forem „in situ“ a vybraných premaligních stavů (25 %, 50 % 100 %)
 • poškození zraku a sluchu již od silné slabozrakosti, ztráty zraku jednoho oka (50 %) nebo těžké nedoslýchavosti (50 %) až po úplnou ztrátu zraku nebo sluchu (100 %)
 • rizikové operace, jako jsou operace nezhoubného nádoru mozku (50 %) nebo transplantace orgánů, kostní dřeně či nejnovějších transplantací paže, nohy, obličeje apod. (100 %)
 • ochrnutí či ztrátu končetin, které se může týkat jen jedné končetiny nebo dvou (50 %) nebo tří a více (100 %), přičemž za ochrnutí se považuje již ochrnutí od zápěstí, resp. kotníku dolů
 • neurologická onemocnění, jako jsou epilepsie, záněty mozku a mozkových blan (encefalitida, meningitida) s následky nebo upadnutí do kómatu (100 %)
 • následky vážných úrazů – vážné popáleniny a vážný úraz hlavy s následky, selhání ledvin
 • další nemoci – cukrovka 1. typu, závažné astma, náhrada kloubu protézou...

Invalidita dítěte – pojistná částka se vyplácí v případě snížené soběstačnosti podle definice Aegonu anebo v případě přiznání stupně závislosti III nebo IV nebo přiznání invalidity 3. stupně.

Hospitalizace – sjednaná denní dávka se vyplácí za každý den hospitalizace až po dobu 1 roku.

Ošetřování dítěte – sjednaná denní dávka se vyplácí za každý den ošetřování dítěte (počínaje 29. dnem), o které se z důvodu jeho onemocnění či úrazu musí starat dospělá osoba, a toto ošetřování trvá minimálně 29 dní; plnění se poskytuje až 1 rok. Jde-li o opakovanou potřebu ošetřování dítěte z téhož vážného důvodu (např. onkologické onemocnění), za kterou již bylo vyplaceno plnění, vyplácí se další pojistné plnění již od prvního dne.

 

POJIŠTĚNÍ OD AEGONU MŮŽE DÍTĚ PROVÁZET AŽ DO DOSPĚLOSTI:

Připojištění hospitalizace, trvalých následků úrazu a denního odškodného lze sjednat až do dospělého věku, přičemž v 18 letech se pojistné automaticky „překlopí“ na cenu pro dospělého. Pojištění pro případ invalidity, závažných onemocnění a ošetřování dítěte jsou určena pro dětský věk trvající do 18 let. Aegon umožňuje přidávat i na dříve sjednané smlouvy připojištění z aktuální nabídky. V dospělosti lze ke smlouvě přidat obdobná připojištění odpovídající dospělému věku (invalidita všech stupňů, závažná onemocnění a pracovní neschopnost).

 

Čeho je dobré si všímat při sjednávání pojištění pro děti?

 

ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ

Oceňovací tabulky jsou u úrazového pojištění zásadní. Odvíjí se od nich výše pojistného plnění i to, zda vůbec bude vyplaceno. Avšak není tomu tak vždy. Rozdíly jsou i v tom, nakolik jsou tabulky konkrétní; některé pouze vymezují maximální limity plnění.

 

Jak to má Aegon S čím se běžně setkáte na trhu

Oceňovací tabulky jsou součástí smluvní dokumentace - garantuje je po celou dobu trvání pojištění a nevyhrazuje si právo je během trvání pojištění měnit.

 

Oceňovací tabulky nejsou pevnou součástí smlouvy, jejich aktuální verze je dostupná na webových stránkách pojišťovny, která má právo je kdykoli jednostranně změnit.

 

Oceňovací tabulky pro denní odškodné stanovují pro každou diagnózu jasný počet dnů. Pro trvalé následky je většinou stanoveno konkrétní procento, které se vyplácí, v menší míře rozsah od–do.

 

Oceňovací tabulky stanovují pouze maximální plnění za daný úraz. Jsou pak spíše tabulkou limitů než skutečného plnění.

 

Do 18 let věku dítěte nerozlišuje, zda provozuje či neprovozuje sport na úrovní registrace např. ve sportovním klubu - nenavyšuje pojistné formou přirážky. Přirážky za provozování sportu se týkají i dětí.

 

POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ

U závažných onemocnění je velmi důležité nevšímat si pouze „seznamu diagnóz“ a jejich počtu. Podstatné jsou rozdíly v obsahu.

 

Jak to má Aegon S čím se běžně setkáte na trhu

Epilepsie – zahrnuta epilepsie projevující se generalizovanými záchvaty nebo vážným epileptickým syndromem po 6 měsících léčení (plnění 100 % pojistné částky).
- bez požadavku na počet záchvatů během měsíce/týdne
- bez požadavku na typ generalizovaného záchvatu (6 základních druhů)

 

 

Epilepsie – zahrnuta v pojištění, když po 12měsíční léčbě dochází ke generalizovaným záchvatům:
- minimálně ke 2 záchvatům během 30 dnů. V některých případech je při této závažnosti a frekvenci navíc vyplaceno pouze 25 % z pojistné částky; 100 % se pak vyplácí, jen pokud jsou min. 2 záchvaty za 7 dní
- musí jít o nejvážnější typ tonicko-klonického záchvatu, tzv. grand mal; ostatní druhy (nejméně 5 dalších) generálních záchvatů nejsou zahrnuty

 

Rakovina – zahrnuty jsou i všechny neinvazivní formy „in situ“, vybrané premaligní stavy, mírné fáze některých rakovin, např. Hodgkinův a Non-Hodgkinův lymfom (plnění 25 nebo 50 %), které jsou obvykle vyloučeny, příp. si za ně musí klient připlatit.

 

Rakovina – vyloučeny neinvazivní formy „in situ“, premaligní formy, maligní melanom typu 1A, nebývá zahrnut Hodgkinův a Non-Hodgkinův lymfom 1. stadia

 

Encefalitida a meningitida jakéhokoli typu a původu, které zanechají jakékoli neurologické postižení (např. znecitlivění části těla, poruchy řeči nebo zraku apod.) po 3 měsících.

 

 Zahrnuty jen vybrané typy, typicky jen klíšťová encefalitida nebo bakteriální meningitida, často navíc s podmínkou, že zanechá vážné neurologické poškození až ztrátu soběstačnosti.

 

Poškození zraku se vztahuje i na silnou slabozrakost nebo ztrátu zraku jednoho oka (plnění 50 %) až po úplnou slepotu (100 %), vždy následkem nemoci nebo úrazu.
Pozn.: Poškození zraku má 5 stupňů, 2. stupeň představuje silnou slabozrakost, úplná slepota je 5. stupeň.
 Poškození zraku se vztahuje pouze na úplnou slepotu, někdy je vyloučena slepota vzniklá úrazem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Aegon doporučuje zaměřit se v první řadě na zajištění pro případ závažných zdravotních problémů (trvalé následky úrazů, závažná onemocnění, invalidita), které s sebou přinášejí zásadní finanční náklady pro rodinu. Až v dalším kroku je vhodné zvážit zajištění pro případ i méně závažných komplikací (denní odškodné při úrazu, hospitalizace, ošetřovné), které lze s určitou finanční rezervou překonat.

 

Pro více informací o novinkách v pojištění dětí kontaktujte svého Key Account Managera. A aby vám nic neuniklo, přihlašte se k odběru novinek z webu aegon5minut.cz.

Kontakt

 • NN Životní pojišťovna
 • Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 • 244 090 111 nebo kontakt na příslušného KAM
 • obchod@nnblue.cz